Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden FEJO

==============================================

 

1.Toepasbaarheid

================

 

Onderstaande Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten, v.w.b. al onze voertuigen (Fietsen, E-bikes, scooters, motoren, artikelen, onderdelen en accessoires).

 

I.v.m. de huidige o.i. te complexe regels inzake “herroepingsrecht en  recht van retour“, is het NIET mogelijk voertuigen waaronder rijwielen, scooters en motoren via onze FEJO Website te bestellen en te betalen.

 

O.a zaken zoals “Kentekens en Tenaamstelling” zijn o.i. niet voldoende correct toepasbaar in de huidige wettelijke regeling voor bestelling via onze Website.

 

 

LET OP :

========

 

Daarom hebben wij besloten om voor al onze voertuigen (Tweewielers, Scooters en Motoren) klant Website bestellingen te behandelen als “ TIJDELIJKE RESERVERING “, waarmee het “herroepingsrecht en recht van retour” komt te vervallen.

 

Na ontvangst van de klantbestelling (lees: “ RESERVERING “, zullen wij deze z.s.m. aan de klant bevestigen en een afspraak (Telefonisch of per Email) maken om de “Reservering” in onze winkel samen met de klant om te zetten naar een definitieve koopovereenkomst. Tijdens de invoer van de “reservering” op de FEJO Website wordt de klant verzocht te bevestigen dat hij/zij de Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden heeft gelezen en met de inhoud akkoord gaat.

 

Het op de FEJO Website bestellen van onderdelen en/of accessoires blijft wel mogelijk en de wettelijke regeling “herroepingsrecht en recht van retour” is dus wel en uitsluitend van toepassing voor onze onderdelen / accessoires.

 

Op al onze koopovereenkomsten, Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en kunnen geschillen alleen worden voorgelegd aan bevoegde Nederlandse rechters.

 

 

Koopovereenkomst

================

 

 

 

2.A Website Overeenkomsten

==========================

 

De koopovereenkomst via de FEJO Website (dus uitsluitend voor onderdelen en accessoires )komt tot stand nadat FEJO de klantbestelling/opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd. Mocht een artikel niet leverbaar zijn dan zal FEJO de klant informeren.

 

Tijdens de bestelling via de FEJO Website wordt de klant verzocht te bevestigen, dat hij/zij de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden heeft gelezen en met de inhoud akkoord gaat. Voor alle op de FEJO website vermelde prijzen geldt het voorbehoud van prijswijzigingen en/of type- fouten.

 

 

De klant heeft alleen de mogelijkheid de Website overeenkomst (uitsluitend voor onderdelen en/of accessoires) zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product en deze te retourneren naar FEJO. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de klant. Het product dient ongebruikt, zonder beschadiging en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

 

Het door de klant betaalde bedrag zal bij acceptatie van de retourzending binnen 30 dagen door FEJO worden terugbetaald aan de klant.

 

 

 

2.B. Winkel Overeenkomsten

==========================

 

 

Op de in de winkel van FEJO overeengekomen koopovereenkomst (Bestelformulier) gelden de volledige Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden, waarop de klant voor akkoord tekent.

 

Voor de in de FEJO  winkel afgesloten koopovereenkomsten (voor Tweewielers, Scooters en Motoren) geldt dat de koper de bevoegdheid heeft de koop- overeenkomst te annuleren. De annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden binnen 8 dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat levering heeft plaatsgevonden.

 

De koper is gehouden om binnen 10 dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde Tweewieler, Scooter of Motor.

 

Wanneer in de FEJO winkel wordt overeengekomen dat de desbetreffende Tweewieler, Scooter of Motor op een afgesproken datum door de klant bij FEJO wordt opgehaald mag deze datum met niet meer dan 30 dagen worden overschreden. Indien dit toch gebeurt behoudt FEJO het recht tot onmiddellijke ontbinding van de koopovereenkomst. Indien eerdere z.g. “aanbetalingen”  hebben plaatsgevonden, vervallen deze en worden niet aan de klant terugbetaald.

 

 

 

 

3.Garantie

==========

 

 

FEJO houdt zich als Dealer aan alle door de respectievelijke Importeurs verleende garantievoorwaarden. Deze voorwaarden worden bij aflevering van elke Tweewieler, Scooter of Motor verstrekt.

 

Bij sprake van ondeskundig gebruik, verkeerde montage of andere oorzaken buiten de invloedssfeer van FEJO, komt de garantie te vervallen.

 

De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of door derden zijn gerepareerd of bewerkt.

 

Het is wettelijk verboden voertuigen/tweewielers op te voeren en op de openbare weg te gebruiken. Boetes en/of WOK-meldingen zijn voor rekening van de klant.

 

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor FEJO in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet duidelijk heeft aanvaard, zal FEJO niet aansprakelijk zijn behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van FEJO. De klant vrijwaart FEJO te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van FEJO blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat FEJO de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in deze voorwaarden geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door FEJO ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 

 

4.Privacy

=========

 

FEJO gebruikt de klant-persoonsgegevens uitsluitend voor zaken als onderhoud van het voertuig, productinformatie, financiering of verzekering. De persoonsgegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij daar vooraf door de klant zelf toestemming voor wordt gegeven.

 

01/03/2023